Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Zajęcia w ramach projektu "Program rozwojowy SP w Opaciu"

Od dnia 02.01.2013 r. w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja                                 w Opaciu realizowany jest projekt współfinansowany   ze środków Unii Europejskiej             w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Program rozwojowy SP           w Opaciu”.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie i wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej oraz podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły.

Cele szczegółowe to:

1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych i ekspresji kulturalnej.

2.  Zwiększenie dostępu do pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych, rozwojowych         i interdyscyplinarnych na obszarach wiejskich ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach bloku matematycznego prowadzone są zajęcia wyrównawcze „Dwa łyki matematyki”, bloku przyrodniczego zajęcia interdyscyplinarne „Przyjaciel przyrody”, bloku językowego zajęcia wyrównawcze „Good fun” i bloku kulturalnego zajęcia teatralno – muzyczne „Jestem aktorem”

W zajęciach z matematyki i języka angielskiego uczestniczą wszyscy uczniowie klas IV – VI. Natomiast grupa przyrodnicza i kulturalna to zespoły   15 – osobowe. W ramach zajęć przyrodniczych zaplanowany jest dwudniowy  wyjazd edukacyjny do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie (czerwiec 2013 r.), a uczestnicy warsztatów „Jestem aktorem” wyjadą do Muzeum Lalek w Pilźnie (kwiecień 2013 r.).

Po przeprowadzonej rekrutacji, wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie                        z harmonogramem. Zajęcia z matematyki i j. angielskiego odbywają się raz      w tygodniu po 1 godzinie dla każdej grupy. Natomiast z przyrody i kultury po 2 godziny co drugi tydzień. Udział w projekcie każdego ucznia jest bezpłatny. W ramach  projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.