Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Opaciu

O szkole

Kalendarium

1942 r. –  z inicjatywy sołtysa wsi Opacie Władysława Wojdyły, powstały klasy i i II jako filia Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym mieszcząca się w byłej pożydowskiej karczmie. Kierownikiem placówki w okresie od 1 października 1942 r. do 31 sierpnia 1950 r. została Maria Hejnar.

1943 r. /44 r.  – w szkole działały 4 klasy. Pracowała jedna nauczycielka Maria Hejnar.

1944 r. /45 r.  - w związku  z działaniami wojennymi w powiecie jasielskim, zajęcia rozpoczęły się dopiero 21 listopada 1944 r.

7 II 1945 r.- Inspektor Szkolny w Gorlicach w porozumieniu  z Inspektorem Oświaty w Jaśle zarządził usamodzielnienie się szkoły Podstawowej w Opaciu.

21 V 1946 r.-wieś zakupiła budynek wraz z działką od właścicieli co wiązało się z utrzymaniem szkoły przez mieszkańców  Opacia.

11 X 1950 r. - funkcja kierownika szkoły została powierzona Eleonorze  Nowosielskiej którą pełniła do 31 sierpnia1953 roku.

1951 r. – zwiększył  się  stopień organizacyjny szkoły poprzez wprowadzenie klasy siódmej.

1953 r. - na stanowisko kierownika szkoły została powołana Genowefa Wójcik, którą sprawowała nieprzerwanie do 31 sierpnia 1982 r.

1956 r. - powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, który zapoczątkował budowę nowego obiektu

1974 r. -placówka uzyskała pozwolenie na zbudowanie boiska sportowego na Terenie ZTS Gamrat ERG. W tym roku założył także w szkole telefon.

1 IX 1982 r. - stanowisko dyrektora szkoły objął mgr inż. Marian Szarek piastował je do 1989r. Komitet rodzicielski podjął starania o rozbudowę budynku -nadbudowa piętra

9 XI 1986 r. - odbyło się uroczyste oddanie budynku, po jego rozbudowie, nadanie szkole imienia Macieja Rataja, przekazanie sztandaru  i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły

1987 r.  -   powstał oddział przedszkolny dla 5 - latków

1987 r. / 88 r. - w związku z obniżeniem stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Jareniówce (I - VI), uczniowie klas VII -VIII uczęszczali do naszej placówki

1989 r./90 r. - kierownictwo szkoły objął mgr Roman Mitoraj, dotychczasowy Z-ca Inspektora Oświaty i Wychowania Gminy Jasło

1990 r. /91 r. - po długiej przerwie do szkoły powróciło nauczenie religii

1991 r. /92 r. - nastąpiła zmiana kadrowa - dyrektorem szkoły została Anna Gorgosz.  Wprowadzono nową skalę ocen (6 - 1).

1992 r. /93 r.-funkcje dyrektora szkoły objęła mgr Anna Witalis.

22 IV 1995 r. – Szkołę  wizytował ks. Biskup Edward  Białogłowski

1998 r.- została zorganizowana  pierwsza  pracownia internetowo – komputerowa  w ramach programu   "Pracownia komputerowa  w każdej gminie"

1999 r.- nowym dyrektorem  szkoły  została  mgr inż. Bogusława Kaleta

1 IX 1999 r. nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna  Szkoły Podstawowej w Opaciu. Pozostała  ona  6 - klasową przy której  funkcjonował  zamiejscowy  oddział  gimnazjum w Trzcinicy.

2002 r. /2003 r.  – rozpoczęły się prace przy budowie nowego boiska szkolnego

25 V 2004 r.­- szkołę odwiedził ks. Biskup Kazimierz Górny Ordynariusz Diecezji  Rzeszowskiej w ramach wizytacji kanonicznej parafii Bączal Dolny

2005 r. – zostaje ukończona budowa boiska szkolnego

21 III 2005 r. -Rada Gminy Jasło podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego  Gimnazjum w Opaciu

1 IX 2005 r.- swą działalność rozpoczęło Publiczne Gimnazjum w Opaciu. Funkcję dyrektora tej placówki powierzono mgr Piotrowi Chochołowi. Równoległe działała szkoła podstawowa, którą do 30 listopada 2005 roku prowadziła jako dyrektor mgr inż. Bogusława Kaleta.

1 XII 2005 r.- Szkoła Podstawowa w Opaciu oraz Publiczne Gimnazjum w Opaciu uchwałą Rady Gminy Jasło zaczęły funkcjonować jako Zespół Szkół w Opaciu. Dyrektorem nowej placówki został dotychczasowy dyrektor Gimnazjum mgr Piotr Chochół.

2007 r.- nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej ze szkołą w Czukiwie na Ukrainie. Jesienią w szkole gościli nauczyciel z zaprzyjaźnionej placówki.

2009 r.-przy szkole  powstał plac zabaw  dla najmłodszych. Środki na zakup  zostały pozyskane  z festynu szkolnego zorganizowanego  przez nauczycieli , rodziców, Radę Sołecką i OSP wsi  Opacie.

2010 r./2011 r. – funkcje dyrektora szkoły  objęła Zofia Gawlak.

1 IX 2012 - nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna szkoły. Decyzją Rady Gminy w Jaśle zostało zlikwidowane Publiczne Gimnazjum w Opaciu. Pozostała 6-klasowa Publiczna Szkoła Podstawowa. Nominację na stanowisko dyrektora szkoły otrzymała mgr Ewa Marchewka 

1 IX 2012 r. -z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Opacia powstało Społeczne Gimnazjum  w Opaciu. Stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Bogusława Ochońska.